Skip to content Skip to navigation

Интернет и авторското право

Иржи Чермак

Превод: Добромир Григоров

Оригинален текст: http://ipravnik.cz/x_puvodni/prokazdeho/tech/autore_zak_stary.html


Интернет постепенно става неделима част от нашия живот и освен различните предимства носи със себе си и известни по-големи или по-малки проблеми от юридически характер.

Правните проблеми, свързани с интернет, могат да се разделят на три основни групи. Към първата се отнасят проблемите, които са общи както за “реалния свят”, така и за киберпространството (както понякога се нарича интернет), а от тях не произтичат никакви или възникват единствено незначителни трудности от правно естество. Вторият тип са правни въпроси, които са познати още преди създаването на интернет, но с начина си на въздействие мрежата им придава ново измерение, а това налага да ги погледнем по нов начин. Към тази категория спадат по моя преценка проблемите, свързани с авторското право, и текстът ми е посветен най-вече на тях. Третата група съдържа съвсем нови юридически аспекти, които са тясно свързани с интернет и електронния пренос изобщо. Към тази група с известна уговорка ще включа проблематиката на електронния подпис.

В статията си се занимавам с различните гледни точки към проблемите на авторското право в интернет. Избрах тази тема по две причини. Първата е, че защитата на авторското право в мрежата е твърде наболял проблем, тъй като интернет и модерните технологии правят възможно евтиното, сравнително бързото и изключително качественото копиране на произведения, защитавани от закона за авторското право. Втората причина е обстоятелството, че авторското право е част от проблематиката на съдопроизводственото право, с които е хармонизирано чрез международни спогодби, а от своя страна те са функционални в много голяма степен.

Няколко думи за характера и частите на статията. Тя е разделена на две части. Първата е посветена на анализа на съвременното състояние, а освен това предлагам отговори на някои актуални въпроси, отнасящи се най-вече до съдопроизводственото право. Във втората част се опитвам да посоча някои възможни решения на дадения проблем и прогнози за бъдещето. В статията си ползвам терминологичен апарат, който вероятно не е познат на широката общественост и затова се стремя да обяснявам. Причината е в това, че за юридическото обяснение на проблематиката, свързана с интернет, трябва да се осмислят поне основите на функционирането на тази мрежа. Осмелявам се да твърдя, че много от проблемите, свързани с интернет, не изискват специално правно предписание, ако не се стигне до по-широко приложение на вече познати институции в сферата на този доста специфичен свят. […]


I. Как да гледаме на актуалната юридическа постановка на проблема

I.1. Проблематика на съдопроизводственото и авторското право — общи положения

Авторското право има своите корени през ХVIII в. в среда, в която основните авторски произведения са книгата, картината или театралната пиеса. С течение на времето кръгът от защитавани произведения се разширява, но все още е сравнително лесно да се установи къде е отпечатана книгата или къде драматургичното произведение е поставено пред публика. На тази основа е създадена Бернската конвенция, която в края на миналия век дефинира принципа, според който се определя каква правна процедура (респ. какво съдопроизводствено право) е необходимо да се прилага при конкретния акт на ползване на произведението, независимо дали става дума за копиране, публично представяне, публично излагане и др. Бернската конвенция решава този проблем като изисква стриктно прилагане на правото на държавата, на чиято територия се реализира защитата, т. е. на държавата, в която се е стигнало до гореспоменатия акт на (зло-)употреба с произведението (lex loci protectionis). Това изискване се нарича принцип на териториалността. Означава, че ако гражданин на страната А използва произведение на гражданин на страната Б в страната В, конкретният акт (например копиране на аудио диск) се санкционира от закона за авторското право на страната В, а не в страните А и Б. (Например, чех в България “пече” нелегално музика на Луис Армстронг). […]

 

I.2. Юрисдикция — обща проблематика на съдилищата

I.3. Интернет, съдопроизводството и авторското право

I.3.1. Излагане на авторски произведения (уеб-сайтове, картини, текст, музика…) в интернет

I.3.2. Сваляне (downloading) на авторски произведения от интернет

I.4. Лица, отговорни за нарушаването на авторските права в интернет

Определянето на отговорните лица в интернет се съотнася с проблема за анонимността на мрежата. Трябва да се изтъкне, че не всеки субект се идентифицира трудно, а затова тук ще скицирам структурата на субектите, които излизат на преден планпри (зло-)употребата на авторското право:

Крайният потребител (enduser, client) е този, който работи на домашния си компютър, в училище, на работното си място и т. н., а неговият компютър е свързан в мрежата. Крайният потребител “сърфира”, търси и сваля информация и др. Това е всеки един от нас, който ползва интернет. Доставчикът на връзката (provider, connection provider) е субектът, който прави достъпна на крайния потребител връзката в интернет най-вече чрез модем и телефонна линия (т. нар. комутирано свързване, dial-up, свързване чрез набиране). Той “допуска” крайния потребител до мрежата и по този начин през собствения си сървър прави възможен достъпа до следващи сървъри, свързани чрез интернет по целия свят. Провайдерът на свободното пространство предоставя на собственото си пространство на индивид, организация с цел публикуване на собствени данни, например уеб-страница. Типичният провайдър на свободно пространство са различните организации, които правят възможно създаването на безплатни лични страници. Собственикът на страницата (provider of content) е конкретният субект, който е създал или е предоставил създаването съдържанието на собствената си уеб-страница, и който е поместил собствената си уеб-страница (или други данни) на диска, предопределен от провайдера на свободното пространство.

Вижда се, че тези субекти често се сливат в един и провайдерите са едновременно провайдери на свободно пространство, но по отношение на конкретната уеб-страница и на конкретния краен потребител обикновено става дума за различини субекти.

I.4.1. Излагане на авторски произведения (уеб-сайтове, картини, текст, музика…) в интернет

I.4.2. Сваляне (downloading) на авторски произведения от интернет

I.5. Оторизираните лица

I.5.1. Проблемът за определянето на автора, бенефицианта на първоначалните права

Общият проблем, който не е специфичен за сфера като интернет, звучи така: въз основа на какво право се определя авторът или първоначалното лице, оторизирано да извършва авторски права? Бернската конвенция мълчи по този проблем и затова съществуват две различни схващания. Авторът може да се определя въз основа на законите на страната, в която се е стигнало до употреба на произведението (lex loci protectionis), или въз основа на правото на страната, от която произхожда произведението. Проблемът възниква най-вече благодарение на европейското (континенталното) схващане на авторските права, което не допуска възможността за означаването на юридическо лице за автор. В крайна сметка надделява виждането, според мен съвсем правилно, че първоначалното (първото) лице, което притежава тези права, трябва да се определя въз основа на произхода на произведението. Друга трактовка, по моя преценка, сериозно заплашва правната сигурност, защото след това може да се стигне до поставяне под съмнение на отдавна направени правни преноси — съдът (на основата на собственото местно право) може да реши, че първоначалното оторизирано лице е някой друг, а оттук на принципа nemo ad alienum plus iuris transferre potest, quam ipse habet може да се обявят за невалидни всички предходни преноси, свързани с ползването на авторските права. [...]

I.5.2. Проблемът за защитата на личните авторски права (moral rights)

Този проблем произтича от различното схващане на индивидуалните авторски права в континенталната (европейската) и англо-американската (copyright) правна система. В англо-американската система индивидуалните права не играят такава роля и затова понякога се стига до спор върху това, дали авторът може да се откаже от права според европейското схващане за тях. Съществува мнение, че институцията на уговорката в обществена среда може да се прилага, а оттук произтича игнорирането на договорните клаузи, които правят възможно прехвърлянето на индивидуални авторски права върху следващо лице, въпреки че това прехвърляне е възможно според правото на прилагане, определящо самото прехвърляне (например британското право). В Европа се изхожда от позицията (която по мое мнениевече е преодоляна), че защитата на индивидуалните авторски права се ръководи от правото на държавата, където защитата търси ищеца, т. е. правото на страната, в която се е стигнало до злоупотреба с призведението (lex loci protections).


Заключение

Кратко обобщение в заключение на тази кратка част:

Явното нарушаване на авторските права, сигнализирано от автора или друго лице, оторизирано да ползва авторските права, се решава според правото на държавата, в която се стига до акта на злоупотребата с авторско произведение (принципът на териториалността), а в случая с излагането на произведението в интернет, по мое мнение, е правото на държавата, в която физически е разположен конкретният сървър. Според тази юрисдикция също така се определя, дали става дума или не за авторско произведение, какви права са относими към него, какви са възможните изключения и колко дълго може да трае защитата. В случай на сваляне на информация от интернет от решаващо значение е правото на страната, в която е разположен компютърът на крайния потребител. Правото на страната, от която произхожда авторското произведение, определя първото (първоначалното, оригиналното) лице, оторизирано да разполага с авторските права (в повечето случаи това е авторът, но тази възможност не е задължителна). Договорните пренасяния на тези права се ръководят от юрисдикцията на държавата, избрана от няколко страни или от нормите на международното частно право на държавата, в чиито граници се провежда съдебният процес. Вероятно условието на общественото право се упражнява във връзка с непреносимостта на индивидуалните авторски права. В случай на публикуване на произведението в интернет лицето, отговорно за нарушаването на авторските права, ще бъде собственикът на уеб-страница, а при определени условия също така и този, който предоставя свободното пространство. В случай на сваляне (създаване на копия) от мрежата за нарушаването е отговорен крайният потребител.


II. Възможни решения и прогнози за бъдещето

Дотук коментирах оценяването на съвременното състояние на защитата на авторското право в интернет. Може да се чуят мнения, според които съвременната защита на авторските права в интернет е недостатъчна, при товане само от гледна точка на юрисдикцията, но също така и с оглед спецификата на интернет като среда, в която много евтино (ако това не е безплатно), удобно и с все по-малки изисквания за време може да се набавят копия на произведения, чиито авторски права подлежат на защита. Този специфичен проблем в интернет е предопределен от вездесъщността на мрежата, както и от вездесъщността на произведението, което е публикувано в нея (може да се каже, че т. нар. потенциална вездесъщност на авторските произведения в интернет става реална и от материална гледна точка). Този проблем е предопределен също така и от обстоятелството, че дигиталната форма на записа на произведението, публикувано в интернет, прави възможно неговото размножаване без какъвто и да било материален обект, чрез който произведението може да бъде хванато. Досега книгата е фиксирана върху хартия, картината върху платно, звукът върху касета или диск, а обезпечаването на материалния носител на медията (носителя) или начина на улавянето на произведението върху тази медия е по-усложнено при създаването на копието и по този начин произведението може да разчита на секундарна защита. Тази възможност за защита се проблематизира с развитието на копирната техника, докато в съвременната епоха на интернет почти се е изгубила. Отпада и възможността за защита на произведението по начин, по който се защитава материалният предмет, носителят на произведението. Определени кръгове споделят виждането, че недостатъчната защита на авторските произведения в интернет води до спирането на търговското приложение на мрежата в тази насока; същевременно се засилват гласовете в подкрепа на по-добри и по-ясни правила, които не само на равнището на законодателството в отделните страни, но и на равнището на международната юрисдикция следва да доведат до по-ефективна защита на авторските права. В статията си няма да се занимавам с конкретните специфики на интернет, които налагат въпросите какво представлява копието, индивидуалното ползване на произведението и т. н., а ще разгледам няколко подхода, които си поставят за задача да решат проблематиката на определянето на правото по начин, различен от принципа на териториалността, както и да отстрани горепосочените недостатъци, свързани с регионалната ограниченост на юрисдикцията в противовес на практическата вездесъщност на произведението, което е публикувано в интернет. Съществува цяла редица въпроси за решаването на специфичните проблеми, свързани със защитата на авторските права в интернет и с избора на юрисдкцията; от тях се спирам върху три, които са най-дискутирани, по-конкретно на възможността за нова международна договореност върху правната проблематика на интернет, на новия функционален принцип за определянето на правото и на споделената отговорност в интернет.

II.1. Международни постановки

 

II.2. Функционален подход към определянето на авторското право

Както бе посочено определянето на авторското право, в чиито рамки се разглежда конкретният акт на употреба на произведението, се определя от принципа на териториалността. Този подход (който не може да се поставя под съмнение в конкретно юридическо състояние) при защитата на авторските права върху произведения, публикувани в интернет, носи със себе си няколко проблема, като например споменятия въпрос на т. нар. copyright havens (трудно преводимо понятие, сравнимо с “рая на пиратите, нарушаващи авторското право”). Освен вече споменатото и налагано решение чрез посредничеството на международни спогодби, това е едно от възможните решения, поставено въз основата на друг начин, за определянето на правото, различаващ се от териториалния. […] Теориите, които се различават от принципа на териториалността, са много, но аз ще се насоча към т. нар. функционален принцип, за чийто родоначалник се приема Брейнър Къри. Опростено казано, този подход произтича от представата, че съдът преимуществено трябва да прилага правните норми на своята държава, доколкото неговият интерес е зададен от достигането на преследваните цели чрез тези норми. Доколкото съществува такъв интерес, той прилага своето собствено материално право (lex fori). Ако това не е така, съдът констатира дали съществува аналогичен интерес в друга страна. Ако е така, прилага се правото на съответната страна, а ако тези страни са повече (когато има повече страни, чиито интереси за засегнати), съдът трябва да подхожда според най-подходящите правни норми (на страната, чийто интерес е най-голям или е най-близък) или според най-строгите съдебни рамки. Нека покажем пример, чрез който ще се обясни приложението на този принцип в практиката. Да кажем, че на сървър, който физически е разположен в САЩ, са качени данни, които представляват авторски продукт, например песен във формат МР3. Това произведение вече е свободен продукт в САЩ, а собственикът на уеб-страницата, на която е публикуван продуктът, не се нуждае от авторското разрешението за ползване (за публикуването в интернет), както и не задължава да се заплаща на автора. В Чехия е тъкмо обратното — не може да се говори за свободен авторски продукти следователно авторското право подлежи на защита по закона за авторското право. Но тъй като интернет не познава никакви граници, потребителите зад граница, седящи зад компютрите си от другата страна на Атлантическия океан, могат да свалят продукта безплатно от интернет вместо да си го купуват. В Чехия това естествено не се харесва на носителя на авторското право и той се стреми да получи обезщетение. Обръща се към собственика на уеб-страницата, на която продуктът е достъпен (ако тя може да се установи) или към доставчика на свободното пространство с изискването страницата да се закрие и да се изплати обезщетение. Той от своя страна съвсем правилно се аргументира, че според правото на САЩ (US Copyright Act е федерален закон) става дума за свободен продукт, и че неговото поведение (под това разбираме публикуването в интернет) не е неправомерно. Ако приложим принципа на териториалността (което трябва да направим в дадения случай), стигаме до констатацията, че трябва да се прилага правото на САЩ, а по този начин случаят приключва. Ако подхождаме функционално, трябва да третираме сървъра според правото на САЩ, но с оглед и на чешкото право, защото Чехия има отношение към дадения проблем. Може да се прилага чешкия закон за авторското право в степента, в която се стига до нарушаването на авторското право в Чехия. Вероятно съдът трябва да постанови, че собственикът на уеб-страницата не е длъжен да я свали от сървъра, защото в САЩ става дума за свободен продукт, но е длъжен да ограничи достъпа до страницата на потребители, свързани с Чехия, а също така и да заплати на притежаващия авторските права в Чехия обезщетение в размер, съответстващ на загубите в рамките на чешкия пазар. Сами разбирате, че това решение носи със себе си няколко важни проблема. Първият от тях е значителното засилване на правомощиятана съдилищата, които постановяват дали ще се прилага конкретно чуждо право или не, а с това е свързана и несигурността на собствениците на уеб-страници, които могат да очакват обвинения от всички възможни страни, опиращи се върху различни правни системи. С това е свързана и проблематиката на така наречения феномен forumshopping, тъй като доколкото горепосочения пример се разгледа от чешки съд, той вероятно ще приложи частично чешкия закон за авторското право, но съд в друга страна няма да подходи по този начин. […] Вторият проблем, по мое мнение, е технически невъзможното ограничаване на достъпа до конкретната страница именно на компютри, свързани в мрежата с Чехия […] Мисля, че този подход ще срещне силен отпор най-вече в Европа, където с изключение на Великобритания съдът се възпирема като орган, който разкрива правото, а не го доизгражда.

 

II.3. Споделената отговорност в интернет

Последната тема на моята статия е разсъждението за възможността да се създаде система, основана на съвместната работа на всички части от веригата между автора и крайния потребител. Изхожда се от тезата, че самостоятелният правен път не може да осигури на интернет защитата на авторските права. Анонимността на интернет, простата отделимост на дигиталните записи от техните носители и поевтиняването и подобряването на технологиите на копиране (или също така изработването на копията) подкрепят тази теза. Теорията на споделената отговорност предполага, че ще се достигне до мониторинг, следващ съдържанието на отделните данни, изпращани по интернет. Едновременно с това продуктите, разработени в дигитален формат, трябва да съдържат код, който трябва да носи информация за самия продукт. С този код продуктът ще може да се анализира и да се установи, дали дали става дума за свободен продукт или за продукт, подлежащ на защита от закона за авторското право, дали произхожда от легален източник, дали този, за когото е предназначено произведението, е оторизиран да го ползва, или не е оторизиран. Задачата на специалните правни спогодби да направи възможно или да доведе на всяка цена до използването на горепосочения мониторинг. Мненията за отстраняването на анонимността на интернет се засилват най-вече в средите на развлекателната индустрия, защото загубите там са доста големи, при това не говорим за бъдещето, когато ще се стигне до поевтиняване и улесняване на достъпа до мрежата. Това решение се натъква на няколко проблема. Първият и главният от правна гледна точка е противодействието срещу разрушаването на анонимността на интернет. Тази намеса в личната сфера, която напомня на оруеловското “големият брат те следи”, е неприемлива и затова инсталирането на подобни съоръжения подлежи на дискусии от правна гледна точка. При това не говорим за тяхното необходимо ползване и защитата им от софтуерните пирати, от производителите на  “антимониторингови” съоръжения (каквито със сигурност ще се появят) и други противници на това решение. Следващият костелив орех е необходимостта от съвместна работа на много широка основа (започвайки с авторите и завършвайки с провайдерите, свързани в интернет), а след това и от създаването на световни стандарти. Този проблем все пак може рано или късно да се реши, както може да видим от историята на различните технически достижения. Последният проблем според мен, е най-трудно разрешим, той е технически, но съдържа и безспорни юридически следствия. Кодът, който може да идентифицира продукта, трябва да се въплъти в произведението, а не в неговия носител. Досега защитата на авторските права се основава най-вече на защитата на носителя на авторското произведение. Например аксесоарите за записване на музикални дискове изискват само специален CD-R медия за “изпичане”, която се различава от обикновената по това, че съдържа верига, която я идентифицира като медия с такова предназначение. […] Това не може да се констатира при преноса на данни по интернет, при която данните не са свързани с конкретна материална медия. […] Правото може да въздейства върху създаването на специфични органи за надзор в интернет (net-police) и дори да се мисли за въвеждането на нови действителни основи на наказуемите деяния и престъпленията. Още повече правото никога няма да може (особено наказателното право) да възпрепятства тези деяния. Освен това е необходимо да се прецени познатото пословично съотношение “постижение — цена”, което не се осмелявам да предвидя, но още сега съм настроен скептично.


Литература:

a) класически “хартиени” издания:

1. Fenyk, J.; Ondruš,R.: Právní styk s cizinou v trestním a netrestním řízení, Linde, 1997

2. Knap, K.; Kunz,O.: Mezinárodní právo autorské, Praha 1981

3. Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé, Doplněk Brno, 1996

4. Ricketson, S.: The Berne Convention for the protection of literary and artisitic works:1886-1986, London, QMC 1987

5. Satrapa, P.:WWW pro čtenáře, autory a misionáře, Neokortex, 1998

6. Smejkal, V., Sokol, T., Vlček: Počítačové právo, C.H. Beck, 1997

7. Smejkal, V.: Internet @ §§§, Grada, 1999

8. Telec, I.: Autorský zákon - komentář, C.H. Beck, 1997

 

b) статии в интернет (на английски език, свързани предимно с англосаксонското право):

· върху проблематика, свързана със съдопроизводственото право:

1. Fram, R.D., Purcell, D.: Choice of law in Internet based controversies, 1998

2. Geller, P.E.: Conflicts of laws in cyberspace: international copyright, 1997

3. Hicks, D.B.: Choice of law issues in cyberspace, 1997

· проблеми на юрисдикцията:

1. Aiken, H.J.:The Jurisdiction of the trademark and copyright infringement on the Internet, 1998

2. Cummins, G.R., Cerasale, C. M. : Jurisdiction in Cyberspace: User Beware, 1998

3. Fitzgerald, B.: Jurisdiction in cyberspace: International issues

4. Hernandez D.F., May D.: Personal jurisdiction and the net: Does your website subject you to the laws of every state in the union ?, 1999

5. Post, D.G, Nunziato, D.C: Personal jurisdiction on the Interent — Jurisdiction cases, 1997

· проблеми на защитата на авторското право:

1. Bell, T.W: Fair use vs. Fared use: The impact of automated rights management on copyright fair use doctrine, 1997

2. Field, T.G. Jr.: Copyright on the Internet, 1999

3. Fujita, A. K: The Great Internet panic: How digitalization deforming copyright law, 1996

4. Jarvlepp, H: Introduction to the law of the Internet, 1995

5. Loundy, D: Internet case shows Copyright act needs revision, 1995

6. Roseoner, J.: Copyright and property, 1995

7. Schlachter E.: The intellectual property Renaissance in cyberspace: Why copyright law could be unimportant on the Internet, 1997

8. Stolowitz, J.: Copyright in the Internet, 1996

· други:

1. Cepl, M.: Právní rozbor dvou volných licenci z hlediska českého práva, 1999

Полезни препратки:

http://cyber.findlaw.com — страница за правната проблематика на интернет (на английскки език)

http://dir.yahoo.com/Government/Law/ — директория с препратки на популярната търсачка Yahoo за право (на английски език)

http://www.priweb.com/internetlawlib/ — много добра страница, съдържаща "библиотека" със статии и юридически предписания (на английски език)

http://www.ggmark.com/welcome.html — списък с препратки предимно към правото , свързано с търговски марки, както и към много други области от правото (на английски език)

публикувано на 29.1.2001