Skip to content Skip to navigation

Психолингвистика на развитието

Ролята на ономатопеите в ранната глаголна онтогенеза

В тази работа изследователският интерес е фокусиран върху най-ранните фази на граматичната онтогенеза, определяни в традицията на естествената морфология и конструктивизма като пре- и протоморфология (срв. Bittner, Dressler 2000: 2). Веднага трябва да се отбележи, че тук не може да се говори за наличието на какъвто и да е модул на морфологичната граматика и на съответстващите му субмодули. Те биха могли да се очакват едва в морфологичната фаза.

Subscribe to Психолингвистика на развитието