Skip to content Skip to navigation

За българската устна реч

Езикови средства за изразяване на оценка в българската разговорна реч

Изразяването на оценка е сложен познавателен процес, който предполага наличието на различен тип знания – за ценностната система на субекта, за съответния обект, за установените в обществото норми и оценъчни стереотипи, обвързани с представите за добро и лошо.

Subscribe to За българската устна реч