Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Лингорска, Благовеста  [Clear All Filters]
Статия в списание
Лингорска, Б. авт, 1982. Професор доктор Пшемислав Зволински. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), с-ци195–196.
Лингорска, Б. авт, 1976. Предстоящи прояви на българските слависти в областта на съпоставителните проучвания на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), с-ци108–109.
Лингорска, Б. авт, 1980. Полско-български синтактични паралели – Трета българо-полска конференция (София, 16–18.X.1979 г.). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), с-ци52– 56.
Лингорска, Б. авт, 1978. По някои проблеми на корпуса, предназначен за съпоставителни изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(4), с-ци3–14.
Лингорска, Б. авт, 1976. Към въпроса за функционално-семантичните съответствия на българския плусквамперфект в полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци83–97.
Лингорска, Б. авт, 1980. За един тип полски конструкции с nomina actionis и техните български съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), с-ци46–48.
Лингорска, Б. & Бъчваров, Я. авт-ри, 1980. Библиография на трудовете на проф. Светомир Иванчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци74–88.
Subscribe to Синдикирай