Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 41 резултата:
Избор: Автор is Василка Радева  [Clear All Filters]
Статия в списание
Радева, В. авт, 1996. Чуждите думи и езиковата култура. Българска реч, 2(1), с-ци9–10.
Радева, В. авт, 2000. Търпим или търпелив. Българска реч, 6(1–2), с-ци40–41.
Радева, В. авт, 1976. Структурно-семантична характеристика на глаголите, образувани от съществителни имена (по материали от български и полски език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци170–180.
Радева, В. авт, 1985. Семантична структура на десубстантивните глаголи в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с-ци18–23.
Радева, В. авт, 1999. Редом с името Левски. Българска реч, 5(1), с-ци21–22.
Радева, В. авт, 1996. Правоговорна норма и диалектни влияния. Българска реч, 2(1), с-ци13–15.
Радева, В. авт, 2009. Петьр Пашов (1931–2009). Българска реч, 15(3), с-ци136 – 138.
Радева, В. авт, 2014. Оферта и анонс. Българска реч, 20(1), с-ци111-112.
Радева, В. авт, 1995. Няколки сродни думи с основа – -благ-. Българска реч, 1(2), с-ци18–19.
Радева, В. авт, 2006. Научна конференция в Берлин, посветена на словообразувателната проблематика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), с-ци155–158.
Радева, В. авт, 1995. Максим Славчев Младенов. Българска реч, 1(2), с-ци7–8.
Радева, В. авт, 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци107–108.
Радева, В. авт, 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци107–108.
Радева, В. авт, 1980. Летни курсове по германистика в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци86–87.
Радева, В. авт, 2006. Към въпроса за заетите думи и тяхната употреба. Българска реч, 12(2–3), с-ци42–45.
Радева, В. авт, 1995. Къде сме ние?. Българска реч, 1(1), с-ци9–10.
Думи със значение 'място за съдовете за вода' в българските говори.
Радева, В. авт, 1995. Иван Леков (1904–1978). Българска реч, 1(1), с-ци25–26.

Страници

Subscribe to Синдикирай