Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 41 резултата:
Избор: Автор is Василка Радева  [Clear All Filters]
Глава от книга
Зидарова, В. авт, 2004. Деминутиви и лексикална номинация. В Й. Холевич, Рикев, К., & Радева, В., ред-ри Българистични студии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 114-122.
Чолева­-Димитрова, А. авт, 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). В В. Радева, ред Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, с 312­322.
Шопов, Р. & Вълкова, С. авт-ри, 2001. Съдбата като перфомативен акт?. В В. Радева, ред Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, с-ци 335-341.
Статия в списание
Радева, В. авт, 2009. Академик Александър Теодоров-Балан. Българска реч, 15(1-2), с-ци5 – 11.
Радева, В. авт, 2008. Българският език – класически и съвременен. Българска реч, 14(1), с-ци5 – 13.
Радева, В. авт, 1995. Димитър Матов (1864–1896). Българска реч, 1(1), с-ци24–25.
Радева, В. авт, 2013. Достойно присъствие в езиковедската наука. Българска реч, 19(1), с-ци5–8.
Радева, В. авт, 1996. За значението и употребата на бивш и бъдещ. Българска реч, 2(3), с-ци15–17.
Радева, В. авт, 1999. За изговора на някои глаголни форми. Българска реч, 5(2–3), с-ци16–17.
Радева, В. авт, 2001. За какво благодарим, на какво се надяваме. Българска реч, 7(2), с-ци15–16.
Радева, В. авт, 2008. За отговорността пред родния език. Българска реч, 14(2-3), с-ци17 – 22.
Радева, В. авт, 1995. Иван Леков (1904–1978). Българска реч, 1(1), с-ци25–26.
Думи със значение 'място за съдовете за вода' в българските говори.
Радева, В. авт, 1995. Къде сме ние?. Българска реч, 1(1), с-ци9–10.
Радева, В. авт, 2006. Към въпроса за заетите думи и тяхната употреба. Българска реч, 12(2–3), с-ци42–45.
Радева, В. авт, 1980. Летни курсове по германистика в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци86–87.
Радева, В. авт, 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци107–108.
Радева, В. авт, 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци107–108.

Страници

Subscribe to Синдикирай