Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Мусакова, Елисавета  [Clear All Filters]
Глава от книга
Мусакова, Е. авт, 2005. Читателят и изследователят на Добрейшовото евангелие. В Културните текстове на миналото. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 186–195.
Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 29–31 октомври 2003.
Статия в списание
Мусакова, Е. авт, 1998. 65-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, с-ци105–110.
Мусакова, Е. авт, 1998. Кодикологически бележки върху Врачанското евангелие (НБКМ ). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(2), с-ци64–82.
Мусакова, Е. авт, 2002. Кодикологически особености на Песнивеца на цар Иван Алескандър. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(2), с-ци3–33.
Subscribe to Синдикирай