Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Я
Кучера, К. & Бъчваров, Я. авт-ри, 1986. Ярослав Порак. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), с-ци127–128.
Босилков, К. авт, 1981. Яркое проявление болгаристики в чехословацкой столице. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(1), с-ци118–120.
Иванчев, С. авт, 1990. Ян Петър (1931–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с-ци115–116.
Николаева, Т. & Успенский, Б. авт-ри, 1966. Языкознание и паралингвистика. В Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. Москва: Наука, с-ци 63 – 74.
Филкова, П. авт, 1993. Языковая редакция как следствие контактных межъязыковых связей. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), с-ци211–221.
Пронников, В. & Ладанов, И. авт-ри, 1998. Язык мимики и жестов, Москва: ИПО Профиздат.
Васильева, Е. авт, 2013. Язык и слово в представлениях западных теолингвистов. Вестник Иркутского государственного лингвистического университетa, (2 (23), с-ци128–133. Available at: http://www.islu.ru/files/2013/vestnik_no223_2013.pdf#page=127 [Отворен на 20.10.2014AD].
Якобсон, Р. авт, 1996. Язык и бессознательное, Москва: Гнозис.
Леков, И. авт, 1976. Явна и „скрита“ глаголна съпоставителна проблематика на полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци65–82.
Воян, К. авт, 2004. Явление омонимии и сравнительное языкознание (на материале русского, польского и финского языков). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), с-ци24–35.
Карпов, В.А. авт, 1983. Явление межъязыковой омонимии в условиях русско-болгарского билингвизма. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с-ци18–20.
Ю
Иванчев, С. авт, 1991. Юрий С. Маслов (1914–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), с-ци126–128.
Илиева, Т. авт, 2011. Юбилейно за проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(1), с-ци80–84.
Куцаров, И. авт, 1982. Юбилейната двадесет и пета лята славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), с-ци182–183.

Страници

Subscribe to Синдикирай