Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ц
Цонев, Б. авт, 1985. История на българския език, София: Наука и изкуство.
Постъпленията след 1920 и до 1981 са описани у Станчев 1982.
Включва индекси.
Цонев, Б. авт, 1996. Към правописна обнова. Българска реч, 2(4), с-ци10–17.
Цонев, Б. авт, 1919. История на българский език, София: Държавна печатница.
Цойнска, Р. авт, 1999. За главните букви в някои надписи. Българска реч, 5(4), с-ци25-26.
Цойнска, Р. авт, 1990. Константин Босилков (1941–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци128–129.
Цойнска, Р. авт, 2001. За граматиката на Найден Геров. Българска реч, 7(2), с-ци35–37.
Цойнска, Р. авт, 1990. Константин Босилков (1941–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци128–129.
Цицерон, М.Тулий авт, 1983. Избрани писма Н. Георгиева, ред, София: Народна култура.
Цихун, Г. авт, 1980. За определяне на генетичната, типологичната и ареалната близост на славянските езици (в частност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), с-ци11–17.
Цибранска-Костова, М. авт, 2010. Патриарх Евтимий и Йоан Постник. Български език, 57, с-ци52–60.
Цибранска-Костова, М. авт, 2004. Катарският требник и богомилската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(1), с-ци42–67.
Цибранска-Костова, М. авт, 2008. Славянският Псевдозонар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(4), с-ци25–52.

Страници

Subscribe to Синдикирай