Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2013
Малыгина, М. авт, 2013. О четырех стихирах славянского минейного стихираря ХII в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(2), с-ци34–50.
Кърпачева, М. авт, 2013. Още веднъж за „благодарение на ..“. Българска реч, 19(2), с-ци65–66.
Асенова, А. авт, 2013. Паралингвистика и етикет. Българска реч, 19(3), с-ци20 – 31.
Мирчева, Б. авт, 2013. По въпроса за идентификацията на преписите на Успение Кирилово. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(2), с-ци51–63.
Александрова, М. авт, 2013. По пътя на пипера (Произход, разпространение, употреба,. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Павлова, Н. авт, 2013. Поздравите между езика, ритуала и общуването. Българска реч, 19(3), с-ци50 – 60.
Яницки, М. авт, 2013. Правдоподобията от таблоидите. Българска реч, 19(1), с-ци20–24.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2013. Препъни-камъчета в чуждоезиковото обучение, София: Гутенберг.
Статията е публикувана и в електронното списание Littera et Lingua 11 (2014), 1-2.

Страници

Subscribe to Синдикирай