Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 16 резултата:
Избор: Автор is Йорданка Велкова  [Clear All Filters]
Глава от книга
Велкова, Й. авт, 2006. Към проблема за безличността при страдателните конструкции. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 412-426.
Статия в списание
Велкова, Й. авт, 2012. За морала и отговорността пред езика. Българска реч, 18(2), с-ци63–65.
Отзив за книгата:Език, морал, отговорност. В. Миланов, Н. Михайлова-Сталянова (съст). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 234 с.
Велкова, Й. & Джонова, М. авт-ри, 2013. Колко сме учтиви?. Българска реч, 19(3), с-ци32 – 41.
Статията е публикувана и в електронното списание Littera et Lingua 11 (2014), 1-2.
Subscribe to Синдикирай