Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Хаджи, В.Пожга авт, 2003. Хърватски и словенски език в контраст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(3), с-ци22–35.
Бенямин, В. авт, 2000. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. В Озарения. София: КХ - Критика и хуманизъм, с-ци 127 – 160.
Превод от немски.
Смирненски, Х. авт, 1920. Христу Ботйову. Червен смях, 19.
Велчева, Б. авт, 2012. Христо Холиолчев на 75 години. Българска реч, 12(2–3), с-ци5–8.
, авт, 2007. Христо Първев (1927–2007). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(2), с142.
Милтенова, А. авт, 1982. Христо Николов Кодов (1901–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6, с-ци89–90.
Клинчаров, И. авт, 1910. Христо Ботьов. Биография, София: Книжарница на Ив. Г. Игнатов.
Борис, архимандрит авт, 1926. Христо Ботйов 1876-1926. Църковен вестник, 27(24), с-ци249-252.
Смирненски, Х. авт, 1921. Христо Ботйов. Ботев лист. Издание на Съюза на артистите, музикантите и театралните служещи в България, 2.
Бакалов, Г. авт, 1919. Христо Ботев социалист, София: Напредък.
Благоев, Д. авт, 1974. Христо Ботев пред съда на „естетичните. В Г. Марков, ред Литературнокритически статии. София: Български писател, с-ци 147-149.
Първа публикация: Ден, г. I, кн. 9-10, септември и октомври 1891 г.
Правдолюбов, И. авт, 1933. Христо Ботев не е марксист, София: Свободна мисъл.
печ. В. Иванов
Вазов, И. авт, 1983. Христо Ботев. Критическа студия. В И. Пауновски, ред Българската критика за Христо Ботев. София: Български писател.
Първа публикация на текста: сп. „Денница“, 1891, кн. 6, 7, 8 и 10
Благоев, Д. авт, 1974. Христо Ботев като поет и журналист. В Г. Марков, ред Литературнокритически статии. София: Български писател.
Първа публикация: Ново време, г. I, кн. 8, октомври 1897 г.
Владикин, Л. авт, 1940. Христо Ботев и родолюбивото студентство. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“, с3.
Андрейчин, Л. авт, 1998. Христо Ботев. Българска реч, 4(1), с-ци7–9.

Страници

Subscribe to Синдикирай