Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Magazine Article
Стефанов, К. авт, 1924. Поетът на свободата. Хиперион, 3(3), с140.
Игнатий, Р. авт, 1895. Откъслек от историята на Рилский мънастир. Български църковен преглед, 1, с-ци12-30.
Проданов, В. авт, 2011. Легитимация на прехода към втори български капитализъм. Ново време. Списание за социални идеи, политика и култура, 12, с15.
Лилиев, Н. авт, 1924. Ахасфер. Златорог, 5(1), с-ци21–25.
Chappell, E.A. авт, 1999. Open-Air Museums: Architectural History for the Muses. The Journal of the Society of Architectural Historians , 58(3).
Löfgren, O. авт, 1989. The Nationalization of Culture. Ethnologia Europaea , (19).
Cassels, R. авт, 1992. Mind, Heart and Soul: Towards Better Learning in Heritage Parks. New Zealand Museums Journal , 22(2).
Cristea, G. авт, 2008. On Maps, Abused Virgins and Nations: Anti-Communist Memorial Museums in Hungary and Romania P. Aronsson & Nyblom, A., ред-ри. Comparing: National Museums, Territories, Nation-Building and Change (NaMu IV), (030), с319.
Rogers, B. авт, 1988. The man who invented Christmas. Sunday Telegraph, с16.
Judt, T. авт, 2005. From the House of the Dead: On Modern European Memory. New York Review of Books, 52(15).
Анон, 1870. The Freeman. Life, с461.
Kovács, E. авт, 2003. Cynical and the Ironical: Remembering Communism in Hungary. Regio – Minorities, Politics, Society, (1).
Virag, K. авт, 2006. Budapest’s Statue Park and House of Terror. Spaces of Identity , 6(1).
Legal Ruling
Анон, 2009. Закон за културното наследство. В сила от 10.04.2009 г., Народно събрание на Република България. Available at: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135623662.
Статия в списание
Кучера, К. & Бъчваров, Я. авт-ри, 1986. Ярослав Порак. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), с-ци127–128.
Босилков, К. авт, 1981. Яркое проявление болгаристики в чехословацкой столице. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(1), с-ци118–120.

Страници

Subscribe to Синдикирай