Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Чуканова, Йонка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Чуканова, Й. авт, 1989. За семантичната и синтактичната валентност на глаголите parler/говоря и dire/казвам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), с-ци133–137.
Чуканова, Й. & Григорова, А. авт-ри, 1979. Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци91–92.
Subscribe to Синдикирай