Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Мишева, Анастасия  [Clear All Filters]
Статия в списание
Мишева, А. авт, 1985. Конференция на Международната комисия по фонетика и фонология при Международния комитет на славистите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, Х(4), с-ци123–124.
Subscribe to Синдикирай