Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Молошная, Татяна Н.  [Clear All Filters]
Статия в списание
Молошная, Т.Н. авт, 1993. Конференция по типологическо и съпоставително изследване на славянските и балканските езици в Москва. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(5), с-ци111–113.
Subscribe to Синдикирай