Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 16 резултата:
Избор: Author is Стефанов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Стефанов, В. авт, 2014. За почитанието към книгите. Българска реч, 20(1), с-ци7-8.
Стефанов, П. авт, 1991. Български лични имена от румънски произход в ръкопис от 1720 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(3), с-ци27–30.
Анон, 1994. Древен патерик или духовната мъдрост на отците на пустинята, Велико Търново: Издателство Монархическо-Консервативен Съюз.
Превод от гръцки.
Стефанов, П. авт, 1989. Фрескови надписи и графити във Вуково (1598). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(1), с-ци67–80.
Стефанов, В. авт, 2005. Отвъдното (Копнежи и страсти на модернизма). В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издание „Св. Климент Охридски“, с-ци 30-38.
Стефанов, В., Тишева, Й. & Божанкова, Р. ред-ри, 2006. Политики на различието, езици на близостта, София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.
Стефанов, В. авт, 2007. Университетът. Българска реч, 13(1), с-ци5–10.
Стефанов, К. авт, 1924. Поетът на свободата. Хиперион, 3(3), с140.
Стефанов, В., Тишева, Й. & Божанкова, Р. ред-ри, 2005. Как с думи се правят светове, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Subscribe to Синдикирай