Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Шишманов, И. авт, 1976. Иван Вазов. Спомени и документи, София: Български писател.
Шишманов, И. авт, 1899. Рецензии и книгопис. Български преглед, 6(3-4), с200.
Широкова, А. авт, 1990. Об имплицитной полифункциональности указательного местоимения to в чешском языке и его эксплицитных эквивалентах в русском. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), с-ци292–298.
Широкова, А.Г. авт, 1980. Некоторые вопросы эквивалентики в связи с транспозицией форм наклонений. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци3–13.
Шипковенски, Н. авт, 1976. Психология и психопатология на ръкуването. В Строеж и функции на мозъка.: В памет на академик Георги Узунов. БАН.
Шимански, Т. авт, 1983. Из старата българска лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), с-ци55–58.
Шимански, М. авт, 1988. Съпоставително описание на категорията лице (в българския, сърбохърватския и полския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с-ци18–24.
Шимански, Т. авт, 1983. Из старата българска лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), с-ци55–58.
Шима, П. авт, 1980. Значение среднеболгарских рукописей Словакии для палеославистики. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), с-ци30–33.
Шима, П. авт, 1980. Значение среднеболгарских рукописей Словакии для палеославистики. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), с-ци30–33.
Шилер, Ф. авт, 1981. Върху наивната и сантименталната поезия. В И. Паси, ред Естетика: Сборник статии, рецензии, писма. София: Наука и изкуство, с-ци 575–662.
Шик, И.П. авт, 1996. Българските адверзативни съюзи от типологично гледище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(4), с-ци5–14.
Шиваров, Н. авт, 1994. Взаимни трудове и общ възход. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(1), с-ци89–95.
Шиваров, Н. авт, 1998. Общественото развитие на идеята за Месия в междузаветната епоха. В А. Милтенова & Ангушева-Тиханова, А., ред-ри Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. София: Мнемозина, с-ци 83–110.
Шиваров, Н. авт, 1994. Взаимни трудове и общ възход. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(1), с-ци89–95.
Шевчук, О.П. авт, 2002. Пролог XIII в. (РГАДА. Тип. 156) — древнейшая псковская рукопись. Древняя Русь: Вопросы медиевистики, 3(9), с-ци79–87.
Шверчек, Л. авт, 1978. Полско-българска съпоставителна конференция на Тема Глаголът в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с-ци94–95.

Страници

Subscribe to Синдикирай