Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Ковачева, Диляна  [Clear All Filters]
Глава от книга
Ковачева, Д. авт, 2006. Двете Испании в творчеството на Димитър Димов. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 219-227.
Subscribe to Синдикирай