Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 22 резултата:
Избор: Автор is Павлова, Неда  [Clear All Filters]
Статия в списание
Павлова, Н. авт, 2013. Поздравите между езика, ритуала и общуването. Българска реч, 19(3), с-ци50 – 60.
Павлова, Н. авт, 2014. От Балкана до балканизация. Българска реч, 20(3), с-ци7-16.
Павлова, Н. авт, 2006. Названията на съдбата в български и немски език. Българска реч, 12(2–3), с-ци96–104.
Павлова, Н. авт, 2011. Концептът Бог в българските паремии. Българска реч, 17(1), с-ци7-24.
Павлова, Н. авт, 2001. За някои фитоними в българския език. Българска реч, 7(3), с-ци36–39.
Глава от книга
Клепикова, Г.П. авт, 2005. Из болгарской диалектной лексики: страндж. 'гугла, гугул/кукул' и под. В Ю. Стоянова и съавт., ред-ри Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 108–117.
Schubert, G. авт, 2005. Sprache, Identität, Sprachwechsel. В Ю. Стоянова и съавт., ред-ри Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 96–107.
Kostov, K. авт, 2005. Die Partizipien Perfekt Aktiv der bulgarischen Verben des Sehens und als Vorbild zur Schaffung des neuen Substantivs dikhlo mit zwei Bedeutungen 1. „Spiegel“ und 2. „Laterne“ im Balkanzigeunerischen. В Ю. Стоянова и съавт., ред-ри Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 89–95.
Subscribe to Синдикирай