Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Книга
Иванов, Й. авт, 1970. Български старини из Македония 3rd изд, София: Наука и изкуство. Available at: http://kroraina.com/NI/JI-BSM.djvu.
Фототипно изд. от 2-то издание от 1931 г.
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 1993. Български тълковен речник, София: БАН.
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 2006. Български тълковен речник 4th изд Д. Попов, ред, София: Наука и изкуство.
Пенчев, Б. авт, 2003. Българският модернизъм: моделирането на Аза, София: Софийски университет.
Енчев-Видю, И. авт, 1994. Българският народен кръст, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
Дойнов, П. авт, 2011. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989, Норма и криза в литературата на НРБ, София: Институт за изследване на близкото минало.
Фром, Е. авт, 1992. Бягство от свободат, София: Христо Ботев.
Карима, А. авт, 1905. В Париж: Скици, Тутракан: Мавродинов.
Дечев, С. авт, 2010. В търсене на българското: конструиране на национална идентичност, София: Институт за изследване на изкуствата.
Мейе, А. авт, 1938. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, Москва ; Ленинград: Государственное социально-экономическое издательство. Available at: http://superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=426:2010-09-30-15-34-45&catid=4:2009-11-23-13-33-15&Itemid=16.
Немиров, Д. авт, 2001. Великият чичо : Разкази, София: Военно издателство.
Мерло-Понти, М. авт, 2000. Видимото и невидимото, София: Критика и хуманизъм.
Венелин, Ю. авт, 1840. Влахо-българскiя или дако-славянскiя грамоты, Санкт-Петербург: Издателсьтво Императорской Российской академии.

Страници

Subscribe to Синдикирай