Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2010
Велчева, Б. авт, 2010. Славният и нарочит Срѣдець. Българска реч, 16(1-2), с-ци59 – 62.
Радева, Х. авт, 2010. Словото е началото на всички начала. Българска реч, 16(1-2), с-ци24 – 26.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Андрейчин, Л. авт, 2010. Стефан Младенов (1880 – 1963). Българска реч, 16(3), с-ци12 – 15.
Гливинская, В. авт, 2010. Фразеология и дидактика. В Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19-20 октомври 2009 г. Велико Търново: Знак '94, с-ци 379–388.
Попов, Г. авт, 2010. Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. В Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη. Θεσσαλονίκη, с-ци 31–43.
Желтов, М. авт, 2010. Чины обручения и венчания в древнейших славянских рукописях. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(1), с-ци25–43.
2009
Boylan, P. авт, 2009. Accommodation Theory Revisited Again. В M. Fatigante, Mariottini, L., & Sciubba, M. E., ред-ри Lingua e società. Rome: Franco Angeli.
Evans, R. авт, 2009. Aspects of the Grotesque in Franz Kafka’s The Metamorphosis. В H. Bloom & Hobby, B., ред-ри The Grotesque. New York: Infobase Publishing, с-ци 135–145.
Matsumoto, D. ред, 2009. Cambridge Dictionary of Psychology, Cambridge: Cambridge University Press.
Giles, H. авт, 2009. Communication accommodation theory. В D. Matsumoto, ред Cambridge Dictionary of Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, с 120.
Laskova, V. авт, 2009. A comparative analysis of the English and Bulgarian participles with a view to their categorial status. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(3), с-ци5–24.

Страници

Subscribe to Синдикирай