Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2014
Павлова, Н. авт, 2014. От Балкана до балканизация. Българска реч, 20(3), с-ци7-16.
Радева, В. авт, 2014. Оферта и анонс. Българска реч, 20(1), с-ци111-112.
Джонова, М. и съавт. авт-ри, 2014. Поздравите в устната реч . Българска реч, 20(1), с-ци22-28.
Ангелов, А.Ил. авт, 2014. Прабългарски думи в габровския говор. Българска реч, 20(1), с-ци65-68.
Попов, К. авт, 2014. Преоткриване на поета. Българска реч, 20(1), с-ци85-86.
Парижкова, Л. авт, 2014. Проучване на буккросинг зони в България. В: . . В Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ век. Сборник. 1–2 ноември 2013. София: За буквите – О писменехь, с-ци 177–183.
Доклади от Единадесета конференция по социолингвистика „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков, София, 26 – 27.10.2012 г.
Кънчева, П. авт, 2014. Съвременната българска медицинска терминология (Относно развитието и днешното ѝ състояние). В Езикът във времето и пространството. София: Международно социолингвистическо дружество, с-ци 151 – 157.
Тачева, В. авт, 2014. Съвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване. В Езикът във времето и пространството. София: Международно социолингвистично дружество, с-ци 72 – 83.
Зимел, Г. авт, 2014. Фрагментарният характер на живота, София: КХ - Критика и хуманизъм.
Попов, К. авт, 2014. Човекът е винаги в сегашното. Българска реч, 20(3), с-ци5 – 6.

Страници

Subscribe to Синдикирай