Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Босилков, Константин  [Clear All Filters]
Статия в списание
Босилков, К. авт, 1979. Глаголно-именните устойчиви съчетания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци38–40.
Босилков, К. авт, 1986. Кирило-Методиевски дни в Унгария. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(2), с-ци110–112.
Босилков, К. авт, 1981. Яркое проявление болгаристики в чехословацкой столице. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(1), с-ци118–120.
Subscribe to Синдикирай