Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 23 резултата:
Избор: Автор is Йовчева, Мария  [Clear All Filters]
Книга
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005
Глава от книга
Sels, L. авт, 2006. Lexical diversification versus terminological standardization. John the Exarch's Bogoslovie and Šestodnev and parallel 14th-century South Slavonic translations. В Л. Тасева и съавт., ред-ри Многократните преводи в Южнославянското средновековие. София: Горекс Прес, с-ци 301–308.
Црвенковска, Е. авт, 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В М. Йовчева и съавт., ред-ри Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, с-ци 238–249.
Йовчева, М. авт, 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. В В. Гюзелев & Милтенова, А., ред-ри Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване. София: Гутенберг, с-ци 382–393.
Спасова, М. авт, 2004. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. В Л. Тасева и съавт., ред-ри Преводите през XIV столетие на Балканите. София: Горекс Прес.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
Статия в списание
Йовчева, М. & Тасева, Л. авт-ри, 1994. Езикови особености на Слово за силата на Йосиф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(4), с-ци64–74.
Йовчева, М. авт, 1997. Композиция на неделните служби в Солунския октоих. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(4), с-ци37–71.
Йовчева, М. & Тасева, Л. авт-ри, 1994. Преславска лексика в превода на Псевдо-Методиевото Откровение. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(3), с-ци44–51.
Пики, Е. и съавт. авт-ри, 1997. Програмата DBT – перспективи при компютърната обработка на средновековни текстове. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(1), с-ци3–21.
Йовчева, М. & Тасева, Л. авт-ри, 1992. Редки думи от Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), с-ци34–49.
Subscribe to Синдикирай