Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ц
Цонева, Д. авт, 1990. Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци28–32.
Цончев, Д. авт, 1948. Родопски крепости южно от Перущица. Известия на Българското историческо дружество, 22-24, с-ци249–260.
Црвенковска, Е. авт, 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В М. Йовчева и съавт., ред-ри Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, с-ци 238–249.
Цыхун, Г.А. авт, 1976. К проблематике белорусско-болгарских языковых связей (Към проблематиката на белоруско-бьлгарските езикови връзки). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци88–95.
Ч
Чавдарова, Д. авт, 2005. Как руската литература твори реалност – история и перспективи. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 221-234.
Чавръков, Г. авт, 2000. Български манастир, София: Хайни.
Черно-бели и цветни илюстрации.
Чанева-Дечевска, Н. авт, 1999. Раннохристиянската архитектура в България IV–VI в., София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Чапек, К. авт, 1995. Ако бях лингвист. Българска реч, 1(2), с-ци39–40.
Чаралозова, К. авт, 2005. Женски лични имена със суфикс -к(а). Българска реч, 11(2), с-ци19–24.
Чарамелла, Р. авт, 1998. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(3), с-ци120–129.
Чарамелла, Р. авт, 1998. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(3), с-ци120-129.
Чарамелла, Р. авт, 1998. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(3), с-ци120–129.
Чаушев, А. авт, 1981. Библиография на трудовете на проф. Йосиф Симеонов (1972–1980). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с-ци161–164.
Чаушев, А. авт, 1997. Красимир Манчев (1938–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), с-ци142–144.
Чаушев, А. авт, 2002. Кратка библиография на Николай Михов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(1), с-ци161–164.
Чаушев, А. авт, 1980. Българо-френски симпозиум по съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), с-ци120–123.
Чаушев, А. авт, 1997. Красимир Манчев (1938–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), с-ци142– 144.
Чвани, К.В. авт, 1990. Оппозиции [± дейксис], [± дистанция] и [± дискретность] в морфологии болгарского и английского глаголов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци5–13.
Чевела, O. авт, 2006. Использование методов теолингвистической герменевтики при интерпретации сакрального текста. Православный собеседник: Богословский журнал Казанской Семинарии РПЦ, 1 (11)(1), с-ци178–189.

Страници

Subscribe to Синдикирай