Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2010
Хаджиева, Е., Дачев, М. & Каменова, М. авт-ри, 2010. Мозайки от българската цивилизация (Българското: култура, образи, памет), София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Учебно пособие за изучаването на български език като чужд. Въвежда в основни проблеми на българската култура от 7 до 21 век.
Андрейчин, Л. авт, 2010. Мъките на словото. Българска реч, 16(1-2), с-ци11 – 15.
Чешмеджиев, Д. авт, 2010. Няколко бележки за старата църква „Св. Петка” в Пловдив. В Е. Мирчева, ред Филология. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн. Стефан Смядовски. София: Валентин Траянов, с-ци 171–185.
Христов, Я. авт, 2010. Отново за разказа „За пастира, ухапан от змия“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(2), с-ци78–84.
Цибранска-Костова, М. авт, 2010. Патриарх Евтимий и Йоан Постник. Български език, 57, с-ци52–60.
Петкова, И. авт, 2010. Поколението ЗДР. Българска реч, 16(1-2), с-ци21 – 24.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Попмаринов, Д. авт, 2010. Православный этос в глобальном мире. Богослов.Ru: Научный богословский портал. Available at: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html.
Павлова, Р. & Досева, Ц. авт-ри, 2010. Раля Михайловна Цейтлин (90 години от рождението ѝ). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(2), с-ци85–89.
Гадомский, А. авт, 2010. Русская теолингвистика: история, основные направления исследований. Стил / Style. International Scholarly Journal, 9, с-ци357–373. Available at: http://www.rastko.rs/filologija/stil/2010/27Gadomski.pdf [Отворен на 20.10.2014AD].

Страници

Subscribe to Синдикирай