Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Статия в списание
Андрейчин, Л. авт, 2010. Стефан Младенов (1880 – 1963). Българска реч, 16(3), с-ци12 – 15.
Попов, Г. & Грашева, Л. авт-ри, 1994. Стефан Кожухаров на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, с-ци119–124.
Кювлиева, В. авт, 1983. Стефан Илчев (1898–1983). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци127–128.
Самсонов, Н. авт, 1991. Старославянские по происхождению элементы в народной речи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), с-ци83–86.
Ангелов, Б. авт, 1955. Старославянски текстове. I. Нов препис на старобългарския разказ „Чудото с българина“. Известия на Института за българска литература, 3, с-ци 167–173.
Петков, М. авт, 2005. Старонемски и старобългарски лични имена на -mar/-мер. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(2), с-ци26–40.
Рецензия за [ibib]Попов1985[/ibib]
Херей-Шиманска, К. авт, 1980. Старобългарското вощага. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), с-ци75–78.
Годишник на Духовната академия, 1954–1955
Буюклиев, И. авт, 1981. Старобългарският език и старите западнославянски книжовни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци35–41.
Младенова, М. авт, 1983. Старобългарският глагол рачити. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(1), с-ци91–94.
Славова, Т. авт, 2005. Старобългарските релативи в исторически аспект. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(4), с-ци64–74.

Страници

Subscribe to Синдикирай