Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2012
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2012. Разбирам и говоря, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2012. Реч, етикет, културни традиции, София: Гутенберг.
Гюзелев, В. авт, 2012. Сведения за българите в Житието на свети Фантино Млади от Х в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), с-ци31–38.
Христова-Шомова, И. авт, 2012. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Савицка, И. авт, 2012. Специфика на българската фонетика. Българска реч, 12(2–3), с-ци9–13.
С детайлното описание от Елена Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262).
Интервю с Анна Данилова; прев. от руски Таня Христова
Парижкова, Л. авт, 2012. Творчески провокации за стимулиране на четенето. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие, 3, с-ци352–357.
Илиева, Т. авт, 2012. Тежка загуба за чешката славистика (Зое Хауптова 1929–2012). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), с-ци105–110.
Постовалова, В. авт, 2012. Теолингвистика в современном гуманитарном познании: Истоки основные идеи и направления. Magister Dixit: Научно-педагогический журнал Восточной Сибири, 4 (12). Available at: http://md.islu.ru/node/539 [Отворен на 20.10.2014AD].
Степаненко, В. авт, 2012. Теолингвистика? – Да, теолингвистика!. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета, 2(18), с-ци221 – 226. Available at: http://www.islu.ru/files/rar/2012/vestnik_iglu_2yu_18_2012.pdf [Отворен на 20.10.2014AD].

Страници

Subscribe to Синдикирай