Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Димова, Ана  [Clear All Filters]
Статия в списание
Димова, А. авт, 1983. Модалните конструкции sein + zu + Infinitiv – съм + за + nomen actionis. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), с-ци35–43.
Книга
Димова, А. авт, 2000. Увод в теорията на превода, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
Върху материал от прозата на Петер Алтенберг, Артур Шницлер, Йозеф Рот и преводите им на български език
Subscribe to Синдикирай