Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Сеизова, Теменужка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Сеизова, Т. авт, 1984. Функционална изреченска перспектива и интонация при съобщителните изречения в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), с-ци30–39.
Subscribe to Синдикирай