Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
У
Русинов, Р. авт, 1995. Убийство по поръчка. Българска реч, 1(4), с-ци29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.
Богранд, Рдьо авт, 1995. Увод в текстовата лингвистика, София: Софийски университет.
Димова, А. авт, 2000. Увод в теорията на превода, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
Влахова, Р. авт, 1996. Умението да отказваме. Българска реч, 2(1), с-ци35–37.
Рупчев, Г. авт, 1982. Уморени от чудото : Стихове , Пловдив: Христо Г. Данов.
Благоева, Д. авт, 2003. Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(3), с-ци5–21.
Стефанов, В. авт, 2007. Университетът. Българска реч, 13(1), с-ци5–10.
Карпов, В.А. авт, 1976. Употреба на предлозите в български и белоруски текстове. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци20–26.
Пете, И. авт, 1991. Употребление глаголов совершенного вида в болгарских и русских отрицательных побудительных предложениях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), с-ци17–21.

Страници

Subscribe to Синдикирай