Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2012
Иванова, К. авт, 2012. За календарните триодни сборници, писани в Хилендарския манастир. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(3), с-ци11–28.
Холиолчев, Х. авт, 2012. За личното име Сидония. Българска реч, 18(1), с-ци44–45.
Велкова, Й. авт, 2012. За морала и отговорността пред езика. Българска реч, 18(2), с-ци63–65.
Отзив за книгата:Език, морал, отговорност. В. Миланов, Н. Михайлова-Сталянова (съст). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 234 с.
Грашева, Л. авт, 2012. За светския фактор в средновековното книгопроизводство. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), с-ци86–96.
Попов, К. авт, 2012. Износване на думата. Българска реч, 18(1), с46.
Шамарова, С. авт, 2012. К вопросу о теолингвистике: Задачи, объект, методы и основные направления. Research Journal: Международный научно-исследовательский журнал, Филологические науки. Available at: http://research-journal.org/featured/languages/k-voprosu-o-teolingvistike-cel-zadachi-obekt-metody-i-osnovnye-napravleniya/ [Отворен на 20.10.2014AD].
Уелбек, М. авт, 2012. Карта и територия, София: Факел експрес.
Попов, К. авт, 2012. Книгата – вечен извор на знание. Българска реч, 18(2), с-ци5–7.
Марти, Р. авт, 2012. Кой може да пише думи на водата?. Българска реч, 18, с-ци5–13.
Българска реч, Година XVIII / 2012, книга 1
Албена, Х. авт, 2012. Комунистическият национализъм. В П. Дойнов, ред НРБ-литературата: история, понятия, подходи. София: Кралица Маб. Available at: http://liternet.bg/publish3/ahranova/nacionalizym.htm [Отворен на 02.05.2014AD].
Колет, С. авт, 2012. Котката, София: ФАМА.
Първото издание е от 1933 г.

Страници

Subscribe to Синдикирай