Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2012
Hauff, A. авт, 2012. Translation von Heiligkeit. Die Wahrnehmung von heiligem Raum im spätmittelalterlichen Heiligenkult. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), с-ци80–92.
Gerwarth, R. & Horne, J. авт-ри, 2012. War in Peace : Paramilitary Violence in Europe after the Great War, Oxford ; New York: Oxford University Press.
Lukežić, I. авт, 2012. Zajednička povijest hrvatskih narječja, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
Даскалова, К. & Пенелов, И. ред-ри, 2012. Ани Гергова – живот с книжовни пристрастия: Сборник в чест на 75-годишнината ù, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Буланин, Д.М. авт, 2012. Антилатинский цикл афонских легенд и болгарский Зограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), с-ци3–23.
Буланин, Д. авт, 2012. Антилатинский цикл афонских легенд и болгарский Зограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), с-ци3–23.
Скарпа, М. авт, 2012. Аскетико-монашеские сборники XIV в.: содержание и среда составления. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), с-ци45–52.
Бояджиев, Т. авт, 2012. В памет на професор д-р Карл Гутшмит. Българска реч, 18(1), с-ци72–74.
Мичева, В. авт, 2012. В памет на чл-кор. проф. Кирил Мирчев. Българска реч, 18(3), с74−77.
Дъбравова, М. авт, 2012. Вечният текст в образованието. Българска реч, 18(3), с-ци48-56.
Генев-Пухалева, И. авт, 2012. Дихотомия в езика на правото. Българска реч, 18(2), с-ци17–21.
Артамонов, Ю. & Гипиус, A. авт-ри, 2012. Древнерусские надписи в Софии Константинопольской. В Славянский альманах. Москва: Индрик, с-ци 41-53.
Захариева, Й. авт, 2012. Език, култура и национална сигурност. Eзикът и културата в съвременния свят. В Сборник с материали от Международна научна конференция. Бургас, 22-23 юни 2012. Велико Търново: Знак '94, с-ци 175–182.
Тотоманова, А.-М. авт, 2012. Езикът на XIV век и съставът на Палаузовия сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), с-ци24–37.
Дечева, С. авт, 2012. За билингвизма и някои ученически грешки. Българска реч, 18(3), с-ци57-63.

Страници

Subscribe to Синдикирай