Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Благоева, Диана  [Clear All Filters]
Глава от книга
Георгиева, С. авт, 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. В С. Калдиева-Захариева и съавт., ред-ри Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 155–162.
Статия в списание
Аврамова, Ц. & Благоева, Д. авт-ри, 2004. Международна конференция в Прага за интернационализмите в новата лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), с-ци145–147.
Благоева, Д. авт, 2006. Прояви на езикова игра в българския и руския компютърен жаргон. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(2), с-ци5–13.
Благоева, Д. авт, 1994. Темпорална валентност в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(3–4), с-ци17–25.
Благоева, Д. авт, 2003. Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(3), с-ци5–21.
Subscribe to Синдикирай