Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 41 резултата:
Избор: Автор is Василка Радева  [Clear All Filters]
2001
Шопов, Р. & Вълкова, С. авт-ри, 2001. Съдбата като перфомативен акт?. В В. Радева, ред Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, с-ци 335-341.
2004
Зидарова, В. авт, 2004. Деминутиви и лексикална номинация. В Й. Холевич, Рикев, К., & Радева, В., ред-ри Българистични студии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 114-122.
2006
Радева, В. авт, 2006. Към въпроса за заетите думи и тяхната употреба. Българска реч, 12(2–3), с-ци42–45.
Радева, В. авт, 2006. Научна конференция в Берлин, посветена на словообразувателната проблематика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), с-ци155–158.
2014
Радева, В. авт, 2014. Оферта и анонс. Българска реч, 20(1), с-ци111-112.

Страници

Subscribe to Синдикирай