Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2010
Попмаринов, Д. авт, 2010. Православный этос в глобальном мире. Богослов.Ru: Научный богословский портал. Available at: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html.
Павлова, Р. & Досева, Ц. авт-ри, 2010. Раля Михайловна Цейтлин (90 години от рождението ѝ). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(2), с-ци85–89.
Гадомский, А. авт, 2010. Русская теолингвистика: история, основные направления исследований. Стил / Style. International Scholarly Journal, 9, с-ци357–373. Available at: http://www.rastko.rs/filologija/stil/2010/27Gadomski.pdf [Отворен на 20.10.2014AD].
Велчева, Б. авт, 2010. Славният и нарочит Срѣдець. Българска реч, 16(1-2), с-ци59 – 62.
Радева, Х. авт, 2010. Словото е началото на всички начала. Българска реч, 16(1-2), с-ци24 – 26.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Андрейчин, Л. авт, 2010. Стефан Младенов (1880 – 1963). Българска реч, 16(3), с-ци12 – 15.
Гливинская, В. авт, 2010. Фразеология и дидактика. В Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19-20 октомври 2009 г. Велико Търново: Знак '94, с-ци 379–388.
Попов, Г. авт, 2010. Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. В Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη. Θεσσαλονίκη, с-ци 31–43.
Желтов, М. авт, 2010. Чины обручения и венчания в древнейших славянских рукописях. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(1), с-ци25–43.

Страници

Subscribe to Синдикирай