Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
1966
Бернс, И. авт, 1966. Еден запис во Добреjшовото евангелие. Македонски jазик, 17, с-ци143-148.
Мирчев, К. авт, 1966. Към езиковата характеристика на Охридския апостол от XII в. В Климент Охридски. Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му. София: БАН, с-ци 107–120.
Константинов, К. авт, 1966. Път през годините, София: Български писател.
Николаева, Т. & Успенский, Б. авт-ри, 1966. Языкознание и паралингвистика. В Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. Москва: Наука, с-ци 63 – 74.
1965
Georgiev, V. авт, 1965. Das hethitisch-luwische Deminutivsuffix –ant-. Archiv Orientální, 33, с-ци175 – 182.
McGuigan, F.J. & Rodier, W.I. авт-ри, 1965. Effects of Auditory Stimulation on Covert Oral Behavior During Silent Reading. Journal of Experimental Psychology, 76, с-ци649–655.
Cassianus, J. авт, 1965. Institutions cénobitiques J. - C. Guy, ред, Paris: Éditions du Cerf.
Lewis, P.S. авт, 1965. War Propaganda and Historiography in Fifteenth-Century France and England. Transactions of the Royal Historical Society, 15, с-ци1–21.
Schumann, K. авт, 1965. Zur Tipologie und Gliederung der Lehnprägungen. Zeitshrift für slavische Philologie, 32(1), с-ци61–90.
Гълъбов, К. авт, 1965. Въстанието на героична Перущица 2nd изд, София: Народна просвета.
Фотоипно издание на публикуваната от Т. С. Морозов през 1880 г. книга от поредицата Издания Общества древней письменности, № 55

Страници

Subscribe to Синдикирай