Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Илчев, П. авт, 1980. Структурни принципи на глаголическата графика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), с-ци34–36.
Минчева, А. авт, 1981. Структурните черти на балканския езиков съюз с оглед на съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци136–144.
Радева, В. авт, 1976. Структурно-семантична характеристика на глаголите, образувани от съществителни имена (по материали от български и полски език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци170–180.
Македонска, Е. авт, 1989. Студентска конференция за Ян Гебауер в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с89.
Димитрова, А. авт, 2005. Студийският манастир в житията на св. Теодор Студит. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(1), с-ци72–83.
Караангова, М. авт, 1976. Суфикси за емоционална оценка със специална консонантна характеристика в белоруския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци116–125.
Иванов, П. & Измирлиева, В. авт-ри, 1990. Сушишката светица Стойна. 1. Житие. Български фолклор, (3), с-ци75–94.
Васильевич, А.П. авт, 1993. Существуют ли лексические средства для описания „средней“ фигуры: сопоставительный экспериментальный анализ. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), с-ци67–72.
Вазов, И. авт, 1957. Събрани съчинения, София: Български писател.
Тодоров, П. авт, 1979. Събрани съчинения, София: Български писател.
Йовков, Й. авт, 1976. Събрани съчинения в 6 тома., София: Български писател.
Том 1: Земляци. Край Места. Те победихаТом 2: Песента на колелетата. Старопланински легенди. Вечери в Антимовския ханТом 3: Женско сърце. Ако можеха да говорятТом 4: Жетварят. Чифликът край границатаТом 5: Албена. Милионерът. Боряна. Обикновен човекТом 6: Приключенията на Гороломов. Разкази. Статии. Писма
Хораций, К. авт, 1992. Събрани творби Г. Батаклиев, ред, София: Народна култура.
Оди ; Песен за столетието ; Еподи ; Сатира ; Писма ; Поетическо изкуство
Cf.: Cynthia Vakareliyska
Кънчева, П. авт, 2014. Съвременната българска медицинска терминология (Относно развитието и днешното ѝ състояние). В Езикът във времето и пространството. София: Международно социолингвистическо дружество, с-ци 151 – 157.
Дилтай, В. авт, 1993. Съвременната култура и философията. В И. Стефанов & Гинев, Д., ред-ри Идеи в културологията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 76-93.
Тачева, В. авт, 2014. Съвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване. В Езикът във времето и пространството. София: Международно социолингвистично дружество, с-ци 72 – 83.
Минков, И. авт, 1996. Съвременното родопско жилище, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".

Страници

Subscribe to Синдикирай