Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тъпкова-Заимова, В. & Заимова, Р. авт-ри, 2003. Тервел – Тривелиус – Теоктист. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(4), с-ци92–98.
Тъпкова-Заимова, В. авт, 2000. Дюканжов списък. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(3), с-ци21–49.
Тьонис, Ф. авт, 1988. Общност и общество. В Г. Фотев, ред Извори на социологията. Стара Загора: Идея.
У
Угринова-Скаловска, Р. & Рибарова, З. авт-ри, 1988. Радомирово евангелие, Скопje: Институт за македонски јазик.
Уелбек, М. авт, 2012. Карта и територия, София: Факел експрес.
Узунова, И. авт, 1984. Пета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци119–121.
Улф, В. авт, 2015. Литературни есета, София: Колибри.
Непубликуван ръкопис
Успенский, Ф. авт, 1909. О вновь открытых мозаиках в церкви Св. Димитрия в Солуни (с табл. І–ХХ). Известия Русского археологического института в Константинополе, 14(1), с-ци1–61.
Ухлиржова, Л. авт, 1990. За анафората в българския език в сравнение с чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), с-ци278–285.
Ухлиржова, Л. авт, 1992. Българското един като експонент на неопределена референтност (в съпоставка с руския и чешкия език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(6), с-ци5–15.
Ф
Фабиан, Б. авт, 2001. Ученият като читател. В А. Гергова & Даскалова, К., ред-ри История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 300–322.
Федер, У. авт, 2009. Превод и традиция в православното славянство. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33(1), с-ци99–102.

Страници

Subscribe to Синдикирай