Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Херей-Шиманска, К. авт, 1980. Старобългарското вощага. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), с-ци75–78.
С детайлното описание от Елена Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262).
Рецензия за [ibib]Попов1985[/ibib]
Богданов, Б. авт, 1992. Старогръцката литература и проблемът за четенето. В Старогръцката литература. Исторически особености и жанрово многообразие. София: Просвета, с-ци 37-45. Available at: http://www.bogdanbogdanov.net/pdf/11.pdf [Отворен на 4.4.2015AD].
Петков, М. авт, 2005. Старонемски и старобългарски лични имена на -mar/-мер. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(2), с-ци26–40.
Ангелов, Б. авт, 1955. Старославянски текстове. I. Нов препис на старобългарския разказ „Чудото с българина“. Известия на Института за българска литература, 3, с-ци 167–173.
Самсонов, Н. авт, 1991. Старославянские по происхождению элементы в народной речи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), с-ци83–86.
Анон, 1911. Статистически годишник на Българското Царство, София: Държавна печатница.
Мавродинова, Л. авт, 1995. Стенната живопис в България до края на XIV век, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
Резюме на френски език.
Бакалова, Е. авт, 1976. Стенописите на църквата при село Беренде, София: Български художник.
Библиогр. с. 110-119 ;Рез. на рус., нем., фр. и англ. ез., прев. Елка Бакалова, Герда Минкова, Стоян Цонев, Маргарита Алексиева
Гаравалова, И. авт, 2005. Степен на натуралност на местоименната система в съвременния български език. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 527-542.
Кювлиева, В. авт, 1983. Стефан Илчев (1898–1983). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци127–128.
Попов, Г. & Грашева, Л. авт-ри, 1994. Стефан Кожухаров на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, с-ци119–124.
Андрейчин, Л. авт, 2010. Стефан Младенов (1880 – 1963). Българска реч, 16(3), с-ци12 – 15.
Янакиев, М. авт, 1977. Стилистиката и езиковото обучение, София: Народна просвета.

Страници

Subscribe to Синдикирай