Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Статия в списание
Махрова, Т. авт, 1989. Сопоставление текста и его перевода (на материале русского и болгарского языков). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с-ци18–24.
Христов, П.Д. авт, 1996. Софийските графити. Българска реч, 2(3), с-ци24–27.
Миланов, В. и съавт. авт-ри, 2011. Софийският университет, студентите и езиковата култура. Българска реч, 17(2), с-ци5-7.
Каранфилов, Е. авт, 1941. Социология на клюката. Философски преглед, (1), с-ци1-24.
Григорова, Е. авт, 1984. Спектрален анализ на немските дифтонги и на техните съответствия в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), с-ци19–32.
Голосова, Т. авт, 2004. Специфика внешнетемпоральной транспозиции в русском и украинском художественном тексте. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), с-ци18–27.
Савицка, И. авт, 2012. Специфика на българската фонетика. Българска реч, 12(2–3), с-ци9–13.
Маринска, Р. авт, 2008. Специфична гласна в девесилския говор. Българска реч, 14(2-3), с-ци64 – 67.
Ангелов, А.Г. авт, 1992. Списание Македонски преглед е възстановено. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци103–105.
Начева, М. авт, 1987. Списание Наше ржеч на седемдесет години. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(6), с-ци96–97.
Редакционна, C.L. авт, 1978. Списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци3–6.
Редакционна, C.L. авт, 1996. Списание Съпоставително езикознание навлиза в своята двайсет и първа година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(1), с7.
Михаила, Г. авт, 1987. Списки Сборника царя Симеона в Библиотеке Румынской Академии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(3), с-ци3–20.
Христов, П. авт, 1979. Спомагателните глаголи в българския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци12–17.

Страници

Subscribe to Синдикирай