Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Тотоманова, А.-М. авт, 1998. Среднобългарските фрагменти в Барберинския палимпсест. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(1), с-ци26–40.
Попов, Г. авт, 2004. Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV в. В Преводите през {XIV} столетие на Балканите. Международната конференция София, 26–28 юни 2003. София: Горекс-Прес, с-ци 173–184.
Орачев, А. & Русинов, В. авт-ри, 1988. Средновековен гръцки портулан за Българското Черноморие. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(4), с-ци76–91.
Кабакчиев, К. авт, 1991. Средновековен художествен текст и контекст. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(1), с-ци72–81.
Константинова, В. авт, 1983. Средновековни надписи от Шуменско (ХІІ–ХV в.). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(3), с-ци68–78.
Христова, И. авт, 1987. Средствата за номинация в словата на Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(4), с-ци32–40.
Пернишка, Е. & Балабанова, Х. авт-ри, 1998. Среща на български и словашки учени и преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3–4), с-ци204–205.
Андреева, Я. авт, 2006. Срещата с другия в пътеписната литература на Фернанду Намора и самоопределянето на автобиографичния субект. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 237-247.
Хеншел, Х. и съавт. авт-ри, 1980. Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), с-ци3–17.
Селимски, Л. авт, 1989. Станислав Скорупка (1906– 1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с-ци125–126.
Селимски, Л. авт, 1989. Станислав Скорупка (1906–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с-ци125–126.
Кабакчиев, Ю. авт, 1978. Станчо Ваклинов (1921–1978). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2, с98.
Колева, К. авт, 1997. Старата българска дума ЛОШЧИКА. Българска реч, 3(3–4), с-ци37–38.
Попов, Г. авт, 1980. Стари български ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. В Вековни български езикови традиции. София, с-ци 113–116.
Димитрова-Тодорова, Л. авт, 1986. Старинни географски названия в Поповско. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(3), с-ци98–102.

Страници

Subscribe to Синдикирай