Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Статия в списание
Парашкевов, Б. авт, 1990. Словообразувателни парадигми при интернационализмите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), с-ци248–252.
Радева, Х. авт, 2010. Словото е началото на всички начала. Българска реч, 16(1-2), с-ци24 – 26.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Коларова, М. авт, 2007. Сложни вербоцентрични съществителни имена от типа глагол + съществително име в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3), с-ци24–31.
Мечкова-Атанасова, З. авт, 1988. Сложно-съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за последица в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с-ци16–22.
Азманова-Ханчева, Н. авт, 1927. Смешното в делника. Туризъм и здраве.
Стоянова, Н. авт, 2013. Смъртта и времето (Лирически диалози от 20-те години на хх в. върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.). Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Мичева, В. авт, 2007. Солта в народната култура и книжовния език. Българска реч, 13(2), с-ци83–87.
Карпенко, Л. авт, 1988. Соотношение предлогов горизонтальной ориентации в русском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(6), с-ци13–17.
Йотов, Ц. авт, 1977. Сопоставительные исследования языков лицом к социально-речевой практике. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци57–70.
Вылева, Р. авт, 1977. Сопоставительный анализ номинативных терминологических структур научно-технической сферы общения (русско-болгарские параллели). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци23–31.
Тулина, Т.А. авт, 1984. Сопоставительный анализ полисемии общеславянских прилагательных в русском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с-ци21–27.
Махрова, Т. авт, 1988. Сопоставление болгарской и русской интонации в условиях двуязычия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци37–42.

Страници

Subscribe to Синдикирай