Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Савицка, И. авт, 2012. Специфика на българската фонетика. Българска реч, 12(2–3), с-ци9–13.
Чернобров, А. авт, 2007. Специфика религиозного дискурса в лингвистике. Новосибирск: НГПУ. 94–98. http://www.philology.ru/linguistics1/chernobrov-07.htm (25.11.2013). В Г. А. Ферапонтов, ред Образование и культура России в изменяющемся мире. Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический институт, с-ци 94–98.
Материалы междисциплинар. семинара для молодых ученых и аспирантов 20 - 22 июн. 2007 г.
Маринска, Р. авт, 2008. Специфична гласна в девесилския говор. Българска реч, 14(2-3), с-ци64 – 67.
Шуманова, Н. и съавт. авт-ри, 2007. Списание „Библиотека“. Тематичен указател: 1984–2005 г., София: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Ангелов, А.Г. авт, 1992. Списание Македонски преглед е възстановено. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци103–105.
Начева, М. авт, 1987. Списание Наше ржеч на седемдесет години. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(6), с-ци96–97.
Редакционна, C.L. авт, 1978. Списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци3–6.
Редакционна, C.L. авт, 1996. Списание Съпоставително езикознание навлиза в своята двайсет и първа година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(1), с7.
Михаила, Г. авт, 1987. Списки Сборника царя Симеона в Библиотеке Румынской Академии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(3), с-ци3–20.
Анон, 1957. Списък на вредна литература, София: Държавна библиотека Васил Коларов.
Христов, П. авт, 1979. Спомагателните глаголи в българския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци12–17.
Гугуланова, И. авт, 2011. Спомен за проф. Петър Пашов (1.04.1931 – 5.04.2009). Българска реч, 17(3), с-ци71 – 73.
Камбуров, Д. авт, 2005. Спорът между факултетите в „История“ на Вапцаров (дискусия върху дискурсите). В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 39-53.
Камбуров, Д. авт, 2005. Спорът между факултетите в „История“ на Вапцаров (дискусия върху дискурсите). В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издание „Св. Климент Охридски“, с-ци 39-53.
Кант, И. авт, 1994. Спорът на факултетите, София: Христо Ботев.
Карпенко, Л. авт, 1984. Способы выражения локальности в русском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с-ци20–28.
Бахарев, А. авт, 1985. Способы усиления и ослабления отрицания в болгарском языке в сопоставлении с русским и польским языками. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с-ци24–21.
Младенова, О. авт, 1979. Сравнителен анализ на една лексико-семантична група глаголи в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), с-ци7–11.
Николова, Ц. авт, 1983. Сравнителен анализ на най-фреквентната лексика в руската, чешката и българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), с-ци11–18.

Страници

Subscribe to Синдикирай