Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Толева, П. авт, 2014. Музейната библиотека – традиции, иновативни политики и практики. Годишник на Регионалния исторически музей – Пловдив, 12, с-ци33–44.
Толстой, Н.И. & Толстая, С.М. авт-ри, 1976. К вопросу о белорусско-(полесско-) болгарских этнолингвистических соответствиях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци79–87.
Томан, И. авт, 1991. Как да говорим добре, София: Наука и изкуство.
Томанова, В. авт, 2005. Мерните единици в китайския език (в съпоставка с българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(1), с-ци22–31.
Томова, К. авт, 1999. Психолингвистичен подход в чуждоезиковото обучение. Проблеми на социолингвистиката, 6, с-ци174–176.
Томова, Е. авт, 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), с-ци156– 160.
Томова, Е. авт, 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), с-ци156–160.
Томова, Е. авт, 1993. Лев Александрович Дмитриев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, с-ци121–124.
Томова, Е. авт, 2003. In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27, с-ци101–104.
Томова, Е. авт, 1985. Международен научен форум за Григорий Цамблак. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, с-ци124–129.
Томова, Е. авт, 1990. Кирило-методиевски четения в Софийския университет. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, с-ци119–121.
Томова, Е. авт, 1991. Варшавски Златоструй от втората половина на ХV в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), с-ци54–67.
Тончева, Х. авт, 1997. Текстологични наблюдения върху рилските ръкописни требници. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(2), с-ци61–70.
Тончева, Е. авт, 1983. Първа научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци95–98.
Тончева, Х. авт, 1999. За атонската редакция на старобългарските молитвени текстове. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(3), с-ци76–87.
Тончева, Х. авт, 2000. За наследниците на глаголическите молитви при природни бедствия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), с-ци85–91.
Тончева, Х. авт, 2003. Архаична редакция на старобългарските схимни чинопоследования. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(4), с-ци39–55.

Страници

Subscribe to Синдикирай