Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Статия в списание
Куцаров, П. авт, 1993. Славянските първоучители и Белару. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), с-ци100–114.
Билярски, И. & Барабаш, Е. авт-ри, 2005. Славянските ръкописи от Ставрополеос (Букурещ). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(1), с-ци84–106.
Цибранска-Костова, М. авт, 2008. Славянският Псевдозонар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(4), с-ци25-52.
Цибранска-Костова, М. авт, 2008. Славянският Псевдозонар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(4), с-ци25–52.
Цибранска-Костова, М. авт, 2008. Славянският Псевдозонар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(4), с-ци25–52.
Шатковски, Я. авт, 1997. Славянското влияние върху немския език и неговите диалекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), с-ци13–28.
Тот, И. авт, 1984. Следи от Кирило-Методиевата традиция в унгарския речников фонд. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(1), с-ци87–89.
Славова, Т. авт, 1995. Следи от Методиев превод на библейската книга Битие. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(4), с-ци53–70.
Порохова, О.Г. авт, 1987. Слова гнезда град-/город- в русском и староболгарском языках (сравнительное исследование). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(1), с-ци5–13.
Милтенова, А. авт, 1993. Слово за Антихриста – един малко познат български апокриф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(4), с-ци59–71.
Панайотов, В. авт, 1988. Слово на ползу души новооткрит богомилски паметник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), с-ци113–121.
За правописа на наречията, образувани от прибавяването на предлог към други части на речта.

Страници

Subscribe to Синдикирай