Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Христова-Шомова, И. авт, 2004. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Христова-Шомова, И. авт, 2012. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Паси, И. авт, 1993. Смешното, София: Университетско издание „Св. Климент Охридски“.
Азманова-Ханчева, Н. авт, 1927. Смешното в делника. Туризъм и здраве.
Легойда, В. авт, 2003. СМИ и религия: о принципиальной (не)возможности адекватного дискурса. Religare.ru: Портал „Религия и СМИ“. Available at: http://www.religare.ru/2_2878.html [Отворен на 27.10.2014AD].
Николчина, М. авт, 1997. Смисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния Улф през Юлия Кръстева, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Каневска-Николова, Е. авт, 1998. Смолянският градски говор, София: Международно социолингвистическо дружество.
Далчев, А. авт, 1984. Смърт. В Съчинения в два тома. София: Български писател, с 98.
Стоянова, Н. авт, 2013. Смъртта и времето (Лирически диалози от 20-те години на хх в. върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.). Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Михайлов, П. авт, 2006. „Собствена стая”, Вирджиния Улф и българските писателки от 30-те години на XX век. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 128-145.
Фомина, М. авт, 1990. Современный русский язык. Лексикология 3rd изд, Москва: Высшая школа.
Мичева, В. авт, 2007. Солта в народната култура и книжовния език. Българска реч, 13(2), с-ци83–87.
Попова-Мутафова, Ф. авт, 1980. Солунският чудотворе, София: Отечествен фронт.
Карпенко, Л. авт, 1988. Соотношение предлогов горизонтальной ориентации в русском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(6), с-ци13–17.
Йотов, Ц. авт, 1977. Сопоставительные исследования языков лицом к социально-речевой практике. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци57–70.
Вылева, Р. авт, 1977. Сопоставительный анализ номинативных терминологических структур научно-технической сферы общения (русско-болгарские параллели). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци23–31.
Тулина, Т.А. авт, 1984. Сопоставительный анализ полисемии общеславянских прилагательных в русском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с-ци21–27.
Махрова, Т. авт, 1988. Сопоставление болгарской и русской интонации в условиях двуязычия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци37–42.
Махрова, Т. авт, 1989. Сопоставление текста и его перевода (на материале русского и болгарского языков). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с-ци18–24.

Страници

Subscribe to Синдикирай