Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
1976
Иванова, М. авт, 1976. За превода на полските деепричастия на български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци5–9.
Димитрова, Л. авт, 1976. За сказуемото в руски и български научен текст (О сказуемом в русском и болгарском научных текстах. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Conrastive linguistics, 1(6), с-ци46–60.
Шишманов, И. авт, 1976. Иван Вазов. Спомени и документи, София: Български писател.
Буюклиев, И. авт, 1976. Из историята на относителното подчинение в белоруски и български. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци96–104.
Михневич, А.Е. авт, 1976. Именные количественные словосочетания в белорусском языке на фоне болгарского. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци34–40.
Толстой, Н.И. & Толстая, С.М. авт-ри, 1976. К вопросу о белорусско-(полесско-) болгарских этнолингвистических соответствиях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци79–87.
Мартынов, В.В. авт, 1976. К интерпретации белорусско-болгарских изолекс (Към интерпретацията на белоруско-българските изолекси). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци27–28.
Цыхун, Г.А. авт, 1976. К проблематике белорусско-болгарских языковых связей (Към проблематиката на белоруско-бьлгарските езикови връзки). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци88–95.
Куцаров, И. авт, 1976. Категорията непреизказност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци126–138.
Шамрай, Т. авт, 1976. Към въпроса за идентифицирането на дескриптивното значение на глаголите мисля и myśleć в контекста на сложните съставни изречения. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(3), с-ци78–83.
Лингорска, Б. авт, 1976. Към въпроса за функционално-семантичните съответствия на българския плусквамперфект в полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци83–97.
Ников, М. авт, 1976. Лексико-синтактична структура на същинските общи въпроси във френски и български език (Structure lexico-syntaxique des véritables questions totales en français et bulgare). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(3), с-ци115–134.
Редакционна, C.L. авт, 1976. Материали от българо-полската конференция Глаголът в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(3), с-ци5–6.
Павлова, Р. авт, 1976. Международен симпозиум на русисти за съпоставителни изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), с-ци95–103.
Молхова, Ж. авт, 1976. Международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(6), с-ци100–106.
Гиндин, Л.А. авт, 1976. Некоторые вопросы древнего балканского субстрата и адстрата. В В. Д. Королюк, ред Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев : Методология и историография. с-ци 48 – 67.
Павленко, Н.А. & Павленко, Н.Н. авт-ри, 1976. Номина агентис в българския език в сравнение с данните от белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци63–69.
Калюта, А.М. авт, 1976. Някои асоциативни връзки при названията на лица в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци17–20.
Попова, А. авт, 1976. Някои полски модaлни конструкции и техните български съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци128–148.

Страници

Subscribe to Синдикирай