Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Книга
Видински, В.Б. авт, 2000. Е:то, София: Литературен вестник. Available at: http://www.vbv.bg/Books/eto.pdf [Отворен на 18.05.2014AD].
Фройд, З. авт, 1991. Ерос и култура, Плевен: Евразия-Абагар.
Хранова, А. авт, 2000. Езикът и неговите речи, София: Фигура.
Цанков, К. авт, 1998. Езикова култур, Велико Търново: Абагар.
Владикин, Н. авт, 1929. Евстатий Пелагонийски, София: Духовна култура.
Атанасов, В. и съавт. авт-ри, 2013. Европеистика и европейски ценностни нагласи, София: Дамян Яков.
Морен, Е. авт, 1995. Духът на времет, София: Христо Ботев.
Колесов, В.В. авт, 2001. Древняя Русь: наследие в слове: добро и зло, Санкт-Петербург: Филологический Факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета.
Срезневский, И.И. авт, 1882. Древние памятники русского письма и языка (X–XIV вв.). Общее повременное обозрение 2nd изд, Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук.
3. издание, Москва: Красанд, 2011
Рождественская, Т. авт, 1992. Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые источники XI–XV вв., Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета.
Зализняк, А.А. авт, 2004. Древненовгородский диалект 2nd изд, Москва: Языки славянской културы.
Станков, Р. авт, 2016. Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Страници

Subscribe to Синдикирай